Platforma internetowa Autenti zapewnia możliwości dokonywania czynności faktycznych i prawnych, które w świetle przepisów prawa przybierają formę podpisu elektronicznego. Podpis składany na platformie Autenti spełnia warunki podpisu elektronicznego przewidziane w kodeksie cywilnym (stosowne zmiany weszły w życie 8 września 2016 r.) oraz w przepisach rozporządzenia UE eIDAS, obowiązującego od 1 lipca 2016 r.